Praktijkinformatie

 

Aanmelding

Aanmelding kan telefonisch of per mail. Na aanmelding wordt een afspraak gemaakt voor een oriënterend gesprek. In dit eerste gesprek wordt de reden van aanmelding besproken en na globale inventarisatie besloten tot verder onderzoek en/of behandeling. Indien besloten wordt niet tot vervolg over te gaan krijgt u zo mogelijk een passend advies. 

 

Wachttijd

De wachttijd is momenteel langer dan drie maanden. Voor precieze informatie over de wachttijd kunt u het beste contact met mij opnemen.

 

Financiering

Behandeling kan, afhankelijk van uw ziektekostenverzekering, voor een deel of geheel door uw verzekering vergoed worden. De praktijk heeft geen contracten met ziektekostenverzekeringen. Dat betekent dat de rekening aan u wordt overhandigd en dat u verantwoordelijk bent voor betaling. Bij een restitutiepolis wordt 90 à 100% vergoed, bij een naturapolis meestal 60 à 80%. Verder dient u rekening te houden met een eventueel eigen risico en eigen bijdrage die uw verzekering hanteert. De financiering van de behandeling wordt aan het begin van de behandeling met u besproken. Voor vergoeding van uw behandeling door de ziektekostenverzekering is een verwijsbrief van uw huisarts nodig.

 

Behandeltarieven

De tarieven zijn door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vastgesteld voor de gespecialiseerde ggz. 
In voorkomende gevallen kan, in overleg, van deze tarieven worden afgeweken. 

Afspraken die niet tijdig zijn afgezegd kunnen niet bij de verzekering gedeclareerd worden, voor een niet tijdig afgezegde afspraak kan €45,00 in rekening gebracht worden.

 

Behandeling

Na het intake gesprek wordt een behandelovereenkomst besproken en vastgelegd. Hiervan ontvangt u een schriftelijk verslag. Indien u daarmee instemt ontvangt uw verwijzer aan het begin en bij beëindiging van de behandeling een beknopt verslag. 

 

Dossier

Er wordt een dossier bijgehouden, waarin uw persoonsgegevens, de diagnostiek, het behandelplan, eventuele correspondentie en voortgangsaantekeningen staan. Op deze gegevens is regelgeving van toepassing zoals vastgelegd in de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO).

 

Bescherming persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens en behandelgegevens worden alleen met uw toestemming verwerkt.

 

Bereikbaarheid

Indien nodig ben ik telefonisch of per mail bereikbaar. 

 

Klachten en geschillen

Indien u klachten heeft over mijn bejegening en behandeling hoop ik dat u die met mij bespreekt.

Mocht dat niet tot een bevredigende oplossing leiden, dan kunt u zich wenden tot de klachtencommissie van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie. Klachtencommissie NVvP, afd. zelfstandig gevestigd psychiaters. Postbus 20062, 3502 LB Utrecht. Na behandeling door de klachtencommissie kan, als er geen overeenstemming is bereikt, een beroep op de geschillencommissie worden gedaan. Dit loopt ook via de  NVvP.

Ook kunt u een klacht indienen bij het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg, met name als u van mening bent dat er sprake is van een ernstige tekortkoming (www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl).

 

Gegevens behandelaar

 

Registraties

Registratie specialistenregister, geherregistreerd op 7 mei 2020.

BIG 39042886801

AGB-code praktijk: 03-095224

AGB-code zorgverlener: 03-068210

KvK 57117497

 

Lidmaatschap van Beroepsverenigingen

Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst (KNMG)

Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP)

Kandidaatlid van de Nederlandse Psychoanalytische Vereniging (NPaV)

 

Kwaliteitswaarborg

Kwaliteitswaarborg vindt onder andere plaats middels: supervisie, intervisie, bij- en nascholing en visitatie vanuit de beroepsvereniging. Voor registratie-eisen vanuit de beroepsgroep zie de website van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie.

Praktijk voor psychotherapie en psychiatrie Zeist